Лизингээр бараа хэрхэн худалдан авах вэ


Лизингийн зөвлөгөө


1. Та  худалдан авахыг хүсэж буй бараагаа сонгож НЭХЭМЖЛЭХ авна.
2. Өөрийн харилцдаг банкийг сонгон шаардлагатай бичиг баримтаа бүрдүүлнэ. /банк нь таны авсан барааг барьцаа болгодог бөгөөд та зээлийг сар бүр тэнцүү хувааж төлнө/

Хаан банк


Хүү  сарын    1.5-1.7%
Хугацаа 30сар хүртэл
Хэмжээ байхгүй
Урьдчилгаа төлбөр 3.000.000- хүртэл 0%, 3.000.001-с дээш 10%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Өөрийн иргэний үнэмлэх /гэр бүлийн хүний хамт/
3.Цалингийн орлоготой бол нийгмийн даатгалын  дэвтэр (эх хувь) /сүүлийн 6 сар тухайн байгууллагад ажиллаж НДХ  баталгаажуулсан байх шаардлагатай
4.Албан байгууллагын тодорхойлолт /Байгууллагын хаяг, утастай албан бланк дээр албан тушаал, үндсэн цалингийн дүнг тусгасан байх/,
5.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
6.Зээлийн гэрээ, зээлийн дансны хуулга /Өмнө зээл авч байсан бол/
 

Хас банк

Хүү сарын  2.1-2.5%
Хэмжээ байхгүй
Хугацаа 36 сар хүртэл

Бүрдүүлэх материал

1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээлийн өргөдөл /маягтаар/
3.Цалингийн тодорхойлолт /маягтаар/   сүүлийн нэг жил тухайн байгууллагад ажиллаж НДДэвтэр баталгаажуулсан байх/
4.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
5.Нэг хувь цээж зураг /Сүүлийн 6 сарын дотор авхуулсан байх
6.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/

Голомт банк


Хүү  сарын 2.1%
Хугацаа 18 сар хүртэл
Хэмжээ 3.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  20%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар /гэр бүлийн хүний хамт /
3. Цээжзураг 1% сүүлийн 3 сард авхуулсан
4. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт
5.Худалдан авах барааны урьдчилгаа төлбөрийн баримт
6.Ажил эрхлэлтийн болон цалингийн тодорхойлолт
7.Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар.
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Шаардлагатай бусад бичиг баримт
 

Төрийн банк

Хүү  сарын 1,5-1,7%
Хугацаа 24 сар хүртэл
Хэмжээ 5.000.000 төгрөг хүртэл
Урьдчилгаа төлбөр  2.000.000- хүртэл 0% 2.000.001-с дээш 15%

Бүрдүүлэх материал


1.Худалдан авах барааны үнийн нэхэмжлэх
2.Зээл хүссэн өргөдөл, анкет маягтаар
3.Өөрийн болон гэр бүлийн хүний цахим иргэний үнэмлэх
4.Нэг хувь цээж зураг
5.Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
6.Цалингийн тодорхойлолт /хамтран үүрэг гүйцэтгэгчийн хамт/
7.Нийгмийн даатгалын дэвтэр
8.Хувиараа бизнес эрхэлдэг бол түүнийг нотлох баримт бичиг /орлого зарлагын хар данс дэвтэр, түрээсийн гэрээ, түрээс төлсөн баримт, бараа материалын үлдэгдэл/
9. Барьцаанд тавих хөрөнгийн бичиг баримт